Witryna firmy Kupczyk sp.j.
Klauzula informacyjna (RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KUPCZYK Sp.j. z siedzibą w Krakowie , adres: ul. Janowa Wola 6 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000023316
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  1. Zachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony Danych
  2. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: rodo@kupczyk.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. Badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych.
  1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
  2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Udostępnianie danych osobowych.
  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: kancelarie prawnicze, firmy kurierskie i transportowe .
 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.
  1. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
  2. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich Administrator zwróci się do Państwa o wyrażenie na to zgody.

Z poważaniem
KUPCZYK Sp.j.